O odmenách na GBÚ... - poďakovanie

Autor: Daniel Mišina | 8.1.2014 o 17:13 | (upravené 8.1.2014 o 17:27) Karma článku: 7,75 | Prečítané:  993x

V minulosti ECAV určovala význam slova demokracia. Považujem za veľmi smutné, ak namiesto ponuky vyššieho štandardu transparentnosti, teraz zaostávame za štandardmi, ku ktorým dokázala dospieť sekulárna spoločnosť.

 

Vážený pán riaditeľ,

ďakujem vám na svojom oficiálnom blogu za odpoveď na oficiálnej stránke ECAV (http://goo.gl/WGuRIv) na moju otázku ohľadom odmien. Položil som ju na uzavretom fóre, nakoľko niektorí ľudia nemajú taký zmysel pre transparentnosť ako vy alebo ja. Veľmi si cením, že vy sa o tento zmysel pre transparentnosť snažíte a nerobí vám problém verejne odpovedať na otázky. Preto sa mi tiež patrí verejne vám poďakovať, ale aj uviesť niektoré veci na pravú mieru. Veď nakoniec vzájomné pochopenie je cieľom diskusie.

V prvom rade sa ospravedlňujem za nepresné informácie, ktoré som uviedol, keď som tvrdil, že na koncoročné odmeny v roku 2012 šlo 26.000EUR a že boli určené všetkým zamestnancom GBÚ (ordinovaným aj neordinovaným). Ďakujem za spresnenie, že šlo 22.292,76EUR a boli určené len neordinovaným zamestnancom úradu.

Ďakujem tiež za námahu, ktorú ste si dali počítaním. Z vašich počtov vyplýva, že odmeny boli určené 20-tim zamestnancom. Tiež chcem veriť, že len nedopatrením došlo k porovnaniu rôznych údajov, keď ste konštatovali: „zamestnancom v hrubých mzdách rozdala 16 488,73 €, a nie 26 000 €, ako píše brat Mišina." Ja som totiž uviedol celkovú sumu určenú na odmeny a, ako som už vyššie spomenul, počítal som so všetkými 24-mi zamestnancami na GBÚ, ako sú uvedení na stránke ecav.sk. Z toho vyplýva, že som mylne predpokladal, že celková priemerná výška odmeny na zamestnanca predstavuje 1083,33,-EUR (26000 / 24). Po vašej oprave vyplýva, že to v skutočnosti bolo 1114,63EUR (22292,76 / 20) na zamestnanca. Samozrejme, všetci žijeme v tomto štáte a platíme dane aj odvody.

Hoci v mojom prípade tvrdíte, že si pletiem celkovú cenu práce, hrubú a čistú mzdu (čo si nepletiem), v prípade KPV sám opomínate uviesť, či uvádzate priemernú celkovú, hrubú alebo čistú výšku odmeny. Chcem veriť, že tiež len nedopatrením.

Som rád, že uvažujete teologicky. Som presvedčený, že všetci veriaci ľudia by mali uvažovať teologicky. Chcem veriť, že nie úmyselne mi do úst vkladáte slová, ktoré som nepovedal, keď tvrdíte, že pri delení zamestnancov ECAV na tých, ktorí vykonávajú „hlavnú a podpornú činnosť" vlastne nadraďujem kňazský stav nad stav svetský. Že to tak nie je dokazuje už vyššie uvedený fakt, že s odmenou som mylne počítal pre všetkých (ordinovaných aj neordinovaných) zamestnancov GBÚ. Ubezpečujem vás, že ak túto výčitku smerujete mne, tak zbytočne vylamujete otvorené dvere. Naopak, som za jednoznačné dodržiavanie presbyteriálno-synodálneho systému a túžim, aby sa zásada, že všetka moc pochádza z cirkevných zborov, riadne zaviedla do praxe a dodržiavala sa.

Sám považujem za zvláštne, ak sa teológovia na neordinovaných pozerajú „zhora". Aby som uviedol konkrétny príklad, spomeňme prípad CZ Košice, keď teológ najprv verejne v EPST poohováral cirkevný zbor, no potom odmietol pozvanie zborového presbyterstva, lebo presbyteri nemajú teologické vzdelanie a tak sa s nimi nemá o čom baviť. Zvlášť mi pripadá divné, ak ide o predsedu poradného synodálneho výboru, od ktorého sa očakáva, že bude mať jasno v týchto základných veciach našej vierouky. Teší ma, že v údive nad takýmto správaním nie som sám.

Aj s biblickými myšlienkami, ktoré citujete, plne súhlasím. A verím, že spomínanej odmeny sú hodní nie len pracovníci GBÚ, ale aj iní zamestnanci, ktorí sú veriacim k dispozícii vhod-nevhod, v piatok aj vo sviatok, ráno aj v noci, či je teplo a či zima.

Som však presvedčený, že treba spomenúť aj ďalšie myšlienky. Napríklad tú, že máme byť verní v nespravodlivej mamone, inak nám nebude zverené pravé bohatstvo (Lk 16:11). Alebo jednu z najzákladnejších téz kresťanskej viery, že všetci sme hriešni (Rím 3:23). Človek, ktorý si uvedomuje, že je hriešny, sa dobrovoľne podrobuje spätnej väzbe Svätého Ducha, Písma, svedomia, či spoločenstva. Aj preto ma mrzí, že ku zverejneniu údajov o odmenách ste boli vlastne donútený a máte pocit, že musíte niekoho „brániť" a obhajovať. Predpokladal som, že transparentnosť je niečo, čo je úplná samozrejmosť pre ľudí, ktorí si uvedomujú, že podliehajú hriechu. Keď už o týchto veciach uvažujeme teologicky, isto netreba zabudnúť na opatrenia, ktoré urobil apoštol Pavel v súvislosti s finančnou zbierkou, aby predišiel akýmkoľvek pochybnostiam o správnom nakladaní s cudzími peniazmi (Rím 15:25-28; 2. Kor 8:18-22).

Transparentnosť je tiež jednou zo základných charakteristík vyspelej demokracie. Skutočnosť, že naša demokratická cirkev sa transparentnosti bráni, vyhovára sa, že nie sme súčasťou verejnej správy a preto sa na nás nevzťahuje tzv. infozákon, či prepisovanie učebníc trestného práva tvrdeniami, že zverejňovanie dokumentov považuje za „trestoprávne" (http://goo.gl/k1CHlN - str. 21), je dôkazom, že v našej cirkvi, tak ako aj v spoločnosti, sme si zvykli na demokraciu tzv. východného, či balkánskeho typu. Tento typ demokracie sa okrem iného prejavuje tým, že demokraticky zvolení zástupcovia sú o sebe presvedčení, že zvolením získali tiež mandát na vševedúcnosť a všemohúcnosť, že transparentnosť sa ich netýka, ba naopak, akákoľvek požiadavka transparentnosti sa ich osobne dotýka a uráža.

V minulosti ECAV určovala význam slova demokracia. Považujem za veľmi smutné, ak namiesto ponuky vyššieho štandardu transparentnosti, teraz zaostávame za štandardmi, ku ktorým dokázala dospieť sekulárna spoločnosť. Ľudia určite nie neprávom požadujú od cirkvi financovanej daňovými poplatníkmi aspoň takúto, ak nie vyššiu mieru transparentnosti. Otázok na adresu správy cirkvi bude pribúdať. Zatĺkanie a výhovorky, že nespadáme pod „infozákon" budú len prispievať k narastaniu nedôvery voči našej cirkvi. Chcem veriť, že naša cirkev prestane takéto otázky považovať za otravné a naopak, začne ich vítať a bude v nich vidieť možnosť dokázať svoju demokratickú vyspelosť.

V tejto záležitosti ma tešia snahy generálneho dozorcu, ktorý iniciuje opatrenia na zvýšenie a dodržiavanie transparentnosti pri nakladaní s cirkevným majetkom. Ostáva len veriť, že to nebude len prostriedok a „bič" na nepohodlných farárov, ale že táto transparentnosť sa v prvom rade bude týkať vedenia cirkvi a hospodárenia na GBÚ, že práve tam budeme vidieť príklad „zvýšenia zodpovednosti a aj postihov za prípadné prešľapy". Že práve tam bude jednoznačne viditeľná „čistota a prehľadnosť". (Viď rozhovor s GD http://goo.gl/sjRdby)

Som rád, že chcete nalievať čisté víno. Nerozumiem však, prečo vôbec spomínate, že „GBÚ neskúma, nesumarizuje a ani nekvantifikuje iné príjmy farárov". GBÚ nemá čo tieto veci skúmať. To je byrokratické myslenie a zatiaľ som ani jedného predstaviteľa ECAV nepočul chváliť našu cirkev pre jej byrokraciu. Naopak, mnohokrát som ich počul hrdo hovoriť o demokracii v našej cirkvi. Preto nie GBÚ má niečo skúmať, ale daňoví poplatníci a členovia cirkvi platiaci cirkevný príspevok, ofery, milodary sú tí, ktorí majú skúmať, či sa s ich peniazmi nakladá hospodárne. A verím, že toto svoje právo budú využívať.

No keď už ste načali túto tému, isto viete, že iné príjmy sú väčšinou definované v tzv. vokátore. Ten farárom schvaľuje zborový konvent, teda miestni veriaci, ktorí priamo znášajú náklady s tým spojené. Ide teda o verejný dokument. A hoci možno nemáte prehľad o situácii vo všetkých zboroch, isto poznáte vokátor v cirkevnom zbore, ktorého ste členom. Ak nie, určite máte právo poznať jeho obsah a váš zborový farár ho pred vami isto nebude tajiť.

Pri nalievaní čistého vína treba poznamenať, že nie len farári majú iné príjmy. Tie majú aj ďalší cirkevní predstavitelia a funkcionári. Náklady znášajú daňoví poplatníci a všetci členovia cirkvi. Som preto presvedčený, že majú právo poznať ich obsah.

Nakoľko niektorí členovia uzavretej diskusnej skupiny vyjadrili nespokojnosť s verejnými odpoveďami na otázky tam položené, a teda aby vám nikto nevyčítal, že „vynášate" otázky z uzavretej skupiny, ale tiež preto, že vo vašich verejných odpovediach vidím snahu o transparentnosť, verejne kladiem niekoľko ďalších svojich otázok, ktoré ma zaujímajú:

- Prečo na zverejnenie vyhlásenia o farme stačili 3 dni, no jeho stiahnutie sa ešte stále neuskutočnilo, hoci stiahnutie nie je o nič náročnejšia aktivita ako bolo pridanie vyhlásenia? Bude vôbec stiahnuté? Kto a podľa akého kľúča rozhoduje, či nejaké rozhodnutie bude alebo nebude realizované?

- Je snahou vedenia ECAV byť aspoň tak transparentný, ako sme na to zvyknutí v spoločnosti? Ak áno, pripravuje právny výbor na zasadnutie synody spôsob a zásady zverejňovania čo najväčšieho množstva informácií z ECAV, aby sa úroveň transparentnosti v našej demokratickej cirkvi „dotiahla" aspoň na úroveň v štátnej a verejnej správe a zároveň, aby požiadavka transparentnosti nebola „trestoprávna"?

- Ak demokracia v ECAV nie je len frázou, plánuje vedenie ECAV využiť možnosti dnešnej doby k aktívnemu zapojeniu čo najväčšieho množstva členov do správy cirkvi? Pracuje právny výbor na spôsobe zverejňovania materiálov na synodu niekoľko mesiacov vopred tak, ako je to bežné v demokraticky vyspelých krajinách a cirkvách? Ľud (demos) predsa musí mať relevantné informácie a to v dostatočnom predstihu, aby o nich mohol diskutovať so svojimi volenými zástupcami a tak sa reálne aktívne zapojiť do správy demokratickej cirkvi.

- Nezdá sa vám, že v ostatných rokoch sú zápisnice zo synody skôr komentárom o dianí?

- Kedy aj naša cirkev začne využívať možnosti dnešnej doby a bude vysielať verejné zasadnutia synody naživo online? Predvolebné diskusie ukázali, že sa to dá, že nejde o technicky ani finančne nemožnú vec. Nezdá sa vám, že dôvodenie, že veriaci sa musia na synodu fyzicky dostaviť patria do minulého tisícročia a nie do roku 2014? Nemyslíte si, že aj v tomto naša cirkev zaostáva za štandardom, ktorý ponúka sekulárna spoločnosť?

- Prečo nebolo a kedy bude splnené uznesenie synody C3/2011, ktorým synoda zaviazala Komisiu pre zjednodušenie štruktúry pripraviť k realizácii model D3 - zmenu štruktúry na tri dištrikty?

- V publikovanej informácii o zasadnutiach GP v r. 2013 nebolo uvedené, či GP rozhodlo o odmenách pre zamestnancov GBÚ. Rokovalo GP o tejto veci? Aká bola celková výška odmien pre zamestnancov GBÚ za rok 2013?

- Ako sa vyvíja výška financií na prevádzku GBÚ za jednotlivé roky od roku 1990 po súčasnosť?

- Kde sú (príp. kedy budú) zverejnené vokátory vedúcich predstaviteľov cirkvi?

 

Na záver ešte raz ďakujem za všetky doterajšie verejné odpovede na moje otázky. Cením si túto otvorenosť a transparentnosť.

Ostávam s pozdravom.

 

PS: Prehlasujem, že hoci momentálny trend na GBÚ je uzatváranie exkluzívnych zmlúv, nemám s GBÚ uzavretú žiadnu exkluzívnu zmluvu na odpovede.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Kaliňákovi asistuje neznáma právnička, tají, v akej štátnej inštitúcii pracovala

Bývalý minister vnútra za Smer Robert Kaliňák si už vybral poslaneckú asistentku. Jeho šéf Fico zatiaľ nemá niekoho.

PODCAST DOBRÉ RÁNO

Dobré ráno: Generál Macko volal o pomoc, SNS armádu rozkladá

Na ministerstve obrany to vrie.


Už ste čítali?